Publikacije

Empatija sada – http://empatijasada.hr/

Crveni križ Požeško-slavonske županije – https://crveni-kriz-pozesko-slavonske-zupanije.com.hr/

ČIMBENICI RIZIKA ZA NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA –
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=198790

TIPIČNA ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA U RH – SOCIODEMOGRAFSKI PROFIL –
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193799

ULOGA SIGURNE KUĆE U OSNAŽIVANJU ŽENA KOJE SU PREŽIVJELE PARTNERSKO NASILJE –
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273188

Obiteljski zakon
https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
https://www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-nasilja-u-obitelji

Zakon o socijalnoj skrbi

Kontakt podatci

Telefon (7.00 – 15.00 sati): 034 252 433
E-mail: sigurnakuca034@outlook.com
Adresa:
Zajednica udruga Društva Crvenog križa
Požeško-slavonske županije,
Osječka 12, 34000 Požega